De Gaardeweier vun der Naturschoul

  • Entforstung
  • Terrassementsaarbechten
  • Ausbau vun den Uferbëschungen
  • Installéiere vu Clôturen
  • Astandsetze vum  Wee
  • Beplanzen
  • Aweiung den 3. September 2005