De Léierpad bei der Crosnière

  • Botze vum Terrain fir d’Installatiounen
  • Opriichte vu Beobachtungsplattformen, vun engem Ënnerdaach aus Eechenholz a vu Bänken
  • Bau vu verschiddenen Trapen
  • Ubrénge vun Hiwäis- an Informatiounsschëlter
  • Aweiung den 2. Abrëll 2009