Divers

  • Schnéischëppen op den Trottoirë laanscht d’al Haushaltungsschoul
  • Wëchentlechen Entretien vum Park Grouwen
  • Kontroll vun de Sentiers Rouges all véierzéng Deeg
  • Mat upaken am Service de Proximité
  • Hëllef beim Ariichte vun der Kannercrèche ,,Am Markenhaus‘‘ a vun der Internetstuff Surfsp@ce