E GATTER MAT ËNNERSTAND FIR D’SOAY-SCHOF

  • Den 12. Dezember 2011 ass et mat den Aarbechte lassgaangen. Am Mee 2012 konnten d’Schof anzéien
  • Konstruktioun vun engem Stall an enger Fudderscheier
  • Opriichte vun de Clôturen
  • Uplanze vun Uebstbeem
  • Ariichte vun enger Tränk