GRILLPLAZ PARK GROUWEN

  • Amenagement vum Terrain
  • Bau vu Gabionenënnerdiech
  • Uleeë vun enger Anlag fir Bullen ze spillen
  • Amenagement vun enger Parkplaz
  • Bau vun enger Spillplaz
  • Opriichte vun e puer Grillplazen
  • Plantatiounen
  • Déi nei Grillplaz gouf den 28 September 2015 opgemaach