Soay-Schof

  • Bau vun engem Ënnerstand
  • Ariichte vun enger Tränk
  • Bau vun engem Trach
  • Opriichte vun de Clôturen
  • Schutz vum Bambestand