KIERCHWEIER LASAUVAGE

  • Gestaltung vum Weier
  • Bau vu Passerellen a Plattformen
  • Bau vun Trapen
  • Bau vum enger hëlzener Aussiichtsplattform fir d’Beobachtung vun den Déieren
  • Planzen um Site an ëm de Weier
  • Bau vun zwéi Waasserreguléierungssystemer