GESAMT- AN TECHNESCH KOORDINATIOUN

D’Aufgabe vun der Gesamt-an technescher Koordinatioun sinn op 2 Persoune verdeelt: