GESAMT- AN TECHNESCH KOORDINATIOUN

D’Aufgabe vun der Gesamt-an technescher Koordinatioun sinn op 3 Persoune verdeelt: